Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Moni-cure en een cliënt waarop Moni-Cure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Moni-Cure

Moni-Cure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Moni-Cure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Moni-Cure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Moni-Cure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Moni-Cure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Moni-Cure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten vooraf aan de cliënt en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Moni-Cure is betaling in termijnen mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Moni-Cure voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Moni-Cure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Moni-Cure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Moni-Cure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Moni-Cure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Moni-Cure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Moni-Cure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Moni-Cure in niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Moni-Cure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie

Moni-Cure geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling van kunstnagels en de producten.
Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
De cliënt andere producten dan door Moni-Cure geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de website, niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

Moni-Cure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Moni-Cure meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Moni-Cure en de behandelende stylist. Moni-Cure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Moni-Cure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Moni-Cure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien Moni-Cure een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Moni-Cure. Indien de cliënt het aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Moni-Cure. Moni-Cure mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tijdens een behandeling behoorlijk te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Moni-Cure het recht de behandeling te stoppen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Moni-Cure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.